Historie klubu

Klub byl založen jako ZO Svazarmu Kovopol Police v roce 1952.

Zpočátku klub pořádal  2 ročníky silničních závodů Polické zatáčky , které se jely přímo v ulicích města , dále několik motocrosů za bývalými jatky a také několik soutěží zručnosti pro širokou veřejnost na fotbalovém hřišti. Členové úspěšně reprezentovali klub při závodech motokár , motocrossu i v motocyklových soutěžích.

V roce 1961 byl klub přejmenován jako ZO Svazarmu Police nad Metují. Členové se pustili do opravy svépomocné díllny a mnoho mladých členů začalo aktivně sportovat. Hlavně v té době se amatérsky stavěly motocrosové motocykly a členové ze účastnili oblastních i celostátních podniků.

Staří závodníci Oprava dílny Rallye

Samostatný AMK Police n.M. byl založen 15.03.1969. Jeho prvním předsedou byl pan Miloš Puschmann. Členská základna se velmi rozšiřovala a přesáhla 200 členů. AMK organizoval závody motokár přímo v ulicích města u fotbalového hřiště. Se zvyšujícími se nároky na bezpečnost tratě tyto závody po několika úspěšných ročnících nemohly být dále pořádány. Jako nová disciplina, s příchodem Ing. Humla do Police n. M. bylo pořádání terénních soutěží motocyklů ENDURO, v posledních letech pořádané jako Mistrovství ČSFR a Mistrovství Rakouska, celkem se uskutečnilo 15 ročníků. I tyto soutěže skončily v roce 1992, protože správa CHKO Broumovsko prosadila zákaz pořádání soutěže v CHKO i využívání závodiště v Hronově – Žabokrkách. Na tomto závodišti naše organizace v minulosti mnohokrát pořádala terénní závody motocyklů – motocross, především mladé na děje Východočeského kraje. Oblíbeny byly i závody minikár, které se pořádaly přímo ve městě na sídlišti. Naše město a AMK reprezentovali soutěžní automobiloví jezdci, motocykloví jezdci v ENDURU i motocrosu. Nejúspěšnějším jezdcem v ENDURU byl Jaroslav Beran ml.,  který mnohokrát reprezentoval naši republiku v zahraničí a byl vedoucím družstva juniorů, které se umístilo na šestidenní motocyklové soutěži v Austrálii v roce 1992 na druhém místě v soutěži o stříbrnou vázu.

Mimo tyto sportovní podniky, organizace AMK zajišťovala školení řidičů, výuku řidičů malých motocyklů, soutěže dětí na kolech a pomáhala i jiným organizacím při pořádání různých akcí. V minulosti byla členy AMK i širokou veřejností hojně využívána svépomocná dílna. Po ukončení pořádání závodů došlo i k poklesu zájmu o svépomocnou dílnu AMK a podstatně se redukovala i členská základna. V posledních letech se AMK podílí jako spolupořadatel při zajišťování motocyklových soutěží ENDURO  a automobilových soutěží RALLYE.  Tato činnost přivedla do klubu nové mladé členy. Ti se v současné době účastni motocyklových soutěží Enduro třída hoby .

 

Stavba montážní rampy Na startu Endura Expedice Italie 1997

Zápis

o ustavující členské schůzi Dobrovolného svazu lidového motorismu - závod Kovopol Police nad Metují konané dne 17. 6. 1952 o 15 hodině v závodní škole práce v n. podniku Kovopol.

Přítomni:

za správu závodu Gloser Jiří

za závodní radu Koťan Jaroslav

za záv. org KSČ Buna Ladislav

za závodní klub Reimond Oldřich

za Č S M Horáček Miroslav

Dále byli přítomni členové a hosté:

Vondruš Václav, Kudelová Irena, Frencl Ctibor, Kleiner Jan, Doležal Milislav, Ducháč Josef, Vacek Jan, Beran Ojdřich , Řehák Zdeněk, Sádovský František, Plachta Jiří a Bialek Jan

Schůzi zahájil předseda přípravného výboru s. Vondrouš a v úvodu přivítal přítomné hosty. Dále konstatoval že první den náboru členstva bylo podáno 60 přihlášek avšak přítomnost na ustavující schůzi jest slabá. Po té vytýčil úkoly DSLU a přečetl hlavní body z oběžníku URO.

Na to přečetl navrženou kandidátku přípravného výboru, který byl již schválen závodní radou podniku a požádal přítomné, aby než bude zvolen nový předseda, ujal se někdo vedení schůze.

K vedení schůze navržen s. Koťan, který nechal hlasovati o předsedovi nové organisace. Aklamací a jednohlasně byl zvolen za předsedu s. Václav Vondruš. S. Vondruš ujímá se potom dále vedení schůze a v úvodu poděkoval všem přítomným za důvěru a slíbil, že bude organisaci vésti pokud mu síly stačí k jejímu rozkvětu. Potom vyzval všechny členy, aby mu byli v jeho práci nápomocni.

Na to byli jednohlasně zvoleni za místopředsedu Rudolf Vintr, za jednatele Jan Bialek a za pokladníka Jan Vacek. Členové výboru František Žid , Beran Oldřich , Frencl Ctibor, Doležal Miroslav a Roterová Jiřina. Jedině v případě s. Vintra a Žida byl vznesen s. Bunou dotaz, prič se nezůčastnili ustavující schůze. Jednatel vysvětluje, že s. Vintr se řádně omluvil, že nemůže se schůze zůčastniti z nutných rodinných důvodů a s. Žid že jest zaneprázdněn prací v sokolslé jednotě Machov, která připravuje lehkoatletické přebory.

Předseda potom vyzval přítomné hosty, aby přednesli své projevy. Za vedení závodu slíbil s. Gloser veškerou podporu a sdělil, že s. ředitel Cykryt vítá utvořenou organizaci na závodě. S. Kotan rovněž přislíbil jménem závodní rady jak morální tak i pokud bude možno finanční pomoc, přesto že v rozpočtu závodní rady nebylo na tyto úkoly pamatováno. Morální pomoc a spolupráci slíbil i s. Reimond. S. Bůna vzpoměl velkých úkolů které novou organizaci čekají a že členové nové organizace nemohou čekati od této jenom zábavu a materielní stránku, ale že je hlavní povinností organizace vychovávati nové kádry řidičů kteří budou moci v případě potřeby nastoupiti po bok vojenských řidičů. Dále konstatoval, že Svaz pro spolupráci s armádou dosud na závodě ustanoven nebyl a bude na DSLM, aby se snažil tuto organizaci uvésti v činnost.

Ku konci schůze vyzval znovu předseda přítomné členy i hosty ku spolupráci a žádal aby osobní agitací získal každý co největší počet členů motorového sportu.

Na to byla schůze o 17 hodině ukončena.

Zapsal: Bialek Jan